Tulkojumi angļu:

  • nice         
    (adjv   )

Did you mean: Nica

Līdzīgas frāzes vārdnīcā latviešu angļu. (2)

Nica
Nice
Nicas Līgums
Treaty of Nice

Piemērs atņemšanu ar "nica", tulkošanas atmiņas

add example
lv Kopš ‧ gs. beigām līdz pat Otrajam pasaules karam Nica ir bijusi ietekmīga vieta riviéra šķirnes olīveļļas starptautiskajā tirdzniecībā (sk. pielikumā senās etiķetes
en Nice was even a stronghold of the international trade in Riviera type olive oil from the late XIXth century up to the Second World War (see attached old labels
lv Tā juridiskais pamatojums ir sīkāk izklāstīts Nicas Līguma pielikumā par EOTK dibināšanas līguma darbības izbeigšanos, kā arī Padomes ‧. gada ‧. februāra lēmumos (‧/‧/EK, ‧/‧/EK, ‧/‧/EK) un publicēts ‧. gada ‧. februāra Oficiālajā Vēstnesī
en The legal basis was laid down in the annex to the Treaty of Nice relating to the expiry of the ECSC and by the Council decisions of ‧ February ‧ (‧/‧/EC, ‧/‧/EC, ‧/‧/EC) published in the Official Journal of ‧ February
lv rakstiski. - (RO) Eiropas Savienībai ir nepieciešams jauns institucionālais ietvars pēc Nicas līguma, un Lisabonas līgums, lai arī mazāk ambiciozs nekā Eiropas Konstitūcija, ir labs teksts.
en in writing. - (RO) The European Union needs a new institutional framework after the Treaty of Nice, and the Lisbon Treaty, although less ambitious than the European Constitution, is a good text.
lv tā kā kopš Nicas līguma stāšanās spēkā Parlamentam ir tādas pašas tiesības kā dalībvalstīm, Padomei un Komisijai iesniegt prasību Eiropas Kopienu Tiesā par kompetences trūkumu, būtisku procedūras noteikumu pārkāpumu, EK līguma pārkāpumu vai jebkuru citu noteikumu vai likumu, kas saistīts ar tā piemērošanu, pārkāpumu, vai ļaunprātīgu pilnvaru izmantošanu
en whereas since the entry into force of the Treaty of Nice Parliament has enjoyed the same right as the Member States, the Council and the Commission to bring an action before the Court of Justice of the European Communities on grounds of lack of competence, infringement of an essential procedural requirement, infringement of the EC Treaty or of any rule of law relating to its application, or misuse of powers
lv Īstenība ir tāda, ka ir liels risks, ka mums būs jāatgriežas pie Nicas līguma, ja vien priekšlikums par vietu sadalīšanu neīstenojas kopā ar priekšlikumu par jaunu ES konstitūciju.
en The fact is that unless the proposal on the distribution of seats comes into being in accordance with the proposal for a new EU constitution, there is a great risk that we will have to go back to the Treaty of Nice.
lv NICE nomenklatūra (kas atbilst ISIC ‧.- ‧. pamatgrupai
en NICE nomenclature (corresponding to ISIC major groups ‧ to
lv Atbilstīgi pamatnostādnēm, kas pieņemtas Eiropadomes sanāksmē Nicā ‧. gada ‧. līdz ‧. decembrī, šajā vienotajā rīcībā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību ‧. un ‧. pantu būtu jānosaka ĢS/AP loma, īstenojot pasākumus, kas attiecas uz politisko kontroli un stratēģisko virzību, ko veic PDK saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību ‧. pantu
en In conformity with the guidelines of the European Council meeting at Nice on ‧ to ‧ December ‧, this Joint Action should determine the role of the SG/HR in accordance with Articles ‧ and ‧ of the Treaty on European Union in the implementation of measures falling within the political control and strategic direction exercised by the PSC, in accordance with Article ‧ of the Treaty on European Union
lv Kurš, jūsuprāt, varētu būt minētā līguma spēkā stāšanās datums, un vai Komisija, ņemot vērā šo paredzamo datumu, ir veikusi kādus pasākumus, lai veicinātu pāreju no Nicas līguma uz Lisabonas līgumu, vai arī mēs joprojām gaidām, kas notiks?
en What is your projected date for the Treaty to come into force and, furthermore, with this provisional date in mind, has the Commission taken any steps as yet towards the transition of the treaties - from the Treaty of Nice to the Treaty of Lisbon - or are we still in a state of expectation, so to speak; are we waiting to see what will happen?
lv Šis panākums sadziedēs brūci, kas tika radīta pirms septiņiem gadiem, kad ar Nicas līgumu Maltai tika piešķirtas piecas, nevis sešas vietas kā Luksemburgai, kurā ir tāds pats iedzīvotāju skaits.
en This gain will heal a wound, as it were, that happened no less than seven years ago when in the Treaty of Nice Malta was given five seats instead of six, like Luxembourg, which has the same population.
lv Grozījums, ko Francija izdara sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībās, kas noteiktas attiecībā uz regulāriem gaisa pārvadājumiem maršrutos starp Ažaksjo, Bastiā, Kalvī un Fižarī, no vienas puses, un Marseļu, Nicu un Parīzi (Orlī), no otras puses
en Amendment by France of public service obligations imposed on scheduled air services between Ajaccio, Bastia, Calvi and Figari, and Marseilles, Nice and Paris (Orly
lv Tādējādi Nicas līgumam nav alternatīvas, un tas ir jāpiemēro gan attiecībā uz Komisijas priekšsēdētāju, gan attiecībā uz visiem komisāriem.
en There is therefore no alternative to working with the Treaty of Nice, and that means working with the President of the Commission and all the Commissioners.
lv Nicā un turpmākajās sanāksmēs Eiropadome ir regulāri atbalstījusi Sociālās aizsardzības komitejas padarīto darbu, veicinot Kopienas politikas apmaiņu sociālās aizsardzības jomā
en At Nice and at its subsequent meetings, the European Council has regularly endorsed the work done by the Social Protection Committee in promoting the Community policy exchange on social protection
lv Stubb kungam ir taisnība: šīs ir vienas no skumjākajām debatēm, kādas es esmu apmeklējis šajā Parlamentā, taču es ceru, ka rītdienas balsojums par šo ziņojumu būs vien no labākajiem momentiem, ko mēs piedzīvosim, jo šis ziņojums, kas ir arī Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojums, ar 70 % balsu atbalstu, pirmkārt, ir atbilde uz Padomes lūgumu šim Parlamentam, otrkārt, tas piemēro mazinājuma proporcionalitāti, treškārt, garantē reprezentatīvu Parlamentu, kas nebūtu iespējams ar Nicas līgumu daļēji tādēļ, ka šī līguma rezultātā neattaisnojamā un nepamatotā veidā dažām valstīm, piemēram, Spānijai, tika piemērota neloģiska proporcionalitāte, runājot par to pārstāvniecību.
en Mr Stubb is right: this is one of the saddest debates that I have attended in this House, but I hope that tomorrow the result of the vote on this report will be one of the best moments that we experience, because this report, which is not only theirs but also belongs to the Committee on Constitutional Affairs, with 70 % support, firstly responds to what the Council has asked of this House; secondly applies the principle of degressive proportionality, thirdly, guarantees a representative Parliament, something that would have been impossible with the Treaty of Nice, partly because under this treaty, in an unjustifiable and unjustified way, some countries like Spain ended up with no proportional logic in terms of their representation.
lv Ņemot vērā jauno kompetences sadalījumu starp Eiropas Kopienu Tiesu un Pirmās instances tiesu, kas ar Nicas Līgumu ieviests attiecībā uz tiešām prasībām, ir lietderīgi paredzēt noteikumu tiesvedības valodas noteikšanai Pirmās instances tiesā gadījumos, kad prasītājs ir iestāde
en As a result of the new allocation of jurisdiction in respect of direct actions between the Court of Justice and the Court of First Instance made by the Treaty of Nice, it is appropriate to lay down a rule for the determination of the language of the case before the Court of First Instance where the applicant is an institution
lv Pievēršoties Eiropas politikai sportā, to pamato virkne pamatdokumentu, ieskaitot Eiropas Sporta hartu , Amsterdamas līgumu, kas noteica sporta sociālo nozīmību, un Nicas līgumam pievienotā deklarācija, kas piešķīra sportam specifisku vietu Kopienas kompetences jomu vidū
en Turning to European policy on sport, this is underpinned by a number of key documents, including the European Sports Charter , the Treaty of Amsterdam, which specified the social significance of sport, and the Declaration annexed to the Treaty of Nice, which gave sport a specific place among areas of Community competence
lv euro par maršrutu starp Nicu un Calvi
en EUR ‧ for services between Nice and Calvi
lv ņemot vērā Deklarāciju Nr. ‧ par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma ‧. pantu, kas pievienota Starpvaldību konferences, kurā tika pieņemts Nicas līgums, Nobeiguma aktam
en having regard to Declaration No ‧ on Article ‧ of the Treaty establishing the European Community annexed to the Final Act of the Intergovernmental Conference which adopted the Treaty of Nice
lv Ir jautājumi, kuros mūsu nostāja atšķiras, bet es patiesi ticu, ka pagājušajā nedēļā Nicā notikusī augstākā līmeņa sanāksme apstiprināja, ka labāk ir atrast ar Krieviju kopīgu valodu, nekā to izolēt.
en There are issues on which we have different positions, but I honestly believe that last week's summit in Nice confirmed that it is better to engage with Russia than try to isolate it.
lv Ja mēs tagad aizstātu Nicas līgumu ar Lisabonas līgumu un Zviedriju ar Čehijas Republiku, šie raksti izskatītos tieši tāpat.
en If we now exchange the Treaty of Nice for the Treaty of Lisbon, and replace Sweden with the Czech Republic, those articles look exactly the same.
lv Nicas nolīgums par preču un pakalpojumu starptautisko klasifikāciju zīmju reģistrācijai, kas pārskatīts Ženēvā (Ženēvas redakcija
en Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks as revised at Geneva (Geneva Act
lv uzsver, ka katrā atsevišķā paplašināšanas kārtā, kas nevar notikt, pamatojoties uz iepriekšējiem līgumiem un jo īpaši Nicas Līgumu vai negrozot līdzšinējos finanšu plānus, ir vajadzīgs visu Eiropas iestāžu un struktūrvienību ieguldījums iespējamo izmaiņu novērtēšanā (piemēram, vienotā tirgus noteikumu, ES budžeta un finanšu, kā arī iestāžu darbības jomā), kuras ir nepieciešamas sekmīgai paplašināšanai
en points out that in every single enlargement process- none of which are likely to go ahead against a backdrop of the current Treaties (and in particular unless the Treaty of Nice is amended) or unchanging financial perspectives- all the European institutions and bodies should be required to contribute to the assessment of any modifications (in the area, for example, of single market rules, the EU budget and finances or its institutional arrangements) that are needed to ensure its success
lv Nicas Nolīgums par preču un pakalpojumu starptautisko klasifikāciju atšķirības zīmju reģistrēšanai (pieņemts Ženēvā ‧. gadā un grozīts ‧. gadā
en Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the purposes of the Registration of Marks (Geneva ‧, amended
lv Polijai piešķirto balsu skaits saskaņā ar Nicas līgumu Polijai bija ļoti izdevīgs.
en The share of votes allocated to Poland under Nice was very advantageous.
lv Ar šo atceļ ‧. gada ‧. februāra Nicas Līgumu, ar ko groza Līgumu par Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu dibināšanas līgumus un dažus ar tiem saistītus aktus (OV C ‧, ‧.‧.‧., ‧. lpp
en The Treaty of Nice of ‧ February ‧ amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related acts is hereby repealed (OJ C ‧, ‧.‧.‧, p
lv EUR ‧ ir paredzēts Eiropas Pārmaiņu uzraudzības centra analītiskajam darbam, par ko ir nolemts ‧. gada ‧.–‧. decembra Eiropadomes Nicas sanāksmē, lai identificētu, paredzētu un vadītu tehnoloģiskās, sociālās un ekonomiskās tendences
en EUR ‧ is intended for the analytical work of the European Monitoring Centre on Change, decided upon by the Nice European Council of ‧ to ‧ December ‧ with a view to identifying, anticipating and managing technological, social and economic trends
Rāda lapa 1. Atrasti 587 teikumi atbilst frāze nica.Atrasts 0,359 ms.Tulkošanas atmiņas tiek radīts cilvēku, bet gan jāsaskaņo ar datoru, kas varētu izraisīt kļūdas. Tie nāk no daudziem avotiem un nav pārbaudīti. Jābrīdina.