Tulkojumi angļu:

  • nice         
    (adjv   )

Līdzīgas frāzes vārdnīcā latviešu angļu. (2)

NicaNice
Nicas LīgumsTreaty of Nice

Piemērs atņemšanu ar "nica", tulkošanas atmiņas

add example
Šāds piemērojams tiesību akts ir Nicas līgums.The applicable law is the Treaty of Nice.
tā kā Nicas Eiropadomes ‧. gada sanāksmē dalībvalstis apņēmās līdz ‧. gadam ievērojami un izmērojami samazināt nabadzību un sociālo atstumtībuwhereas, at the Nice European Council in ‧, the Member States undertook to show a significant and measurable reduction in poverty and social exclusion by the year
Tāpat kā Eiropadome ‧. gadā Nicā atzina, ka pilsoniskās sabiedrības organizāciju līdzdalība ir ļoti svarīga, lai efektīvi mobilizētu spēkus cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību, EESK uzskata, ka būtu arī jāatzīst un visa gada garumā jāuzsver visu iedzīvotāju individuālas līdzdalības nozīme vietējo kopienu izveidēIn the same way that the Nice European Council of ‧ recognised the participation of civil society organisations as the key to effectively mobilising efforts to combat poverty and social exclusion, the EESC believes that the importance of individual involvement of all citizens in building inclusive communities should also be acknowledged and encouraged throughout the Year
Šie NIC aizdevumi, ko piešķīra EIB, kas ieguva no šīm procentu subsīdijām, ir jau atmaksātiThose NIC loans granted by the EIB which benefited from this interest subsidy have in the meantime been repaid
Piemēram, Nordisk Jauninājumu centrs (NICE) ir uzsācis vairāk nekā ‧ dažādu projektu un izveidojis pārrobežu tīklus, kas iedalīti dažādās tematiskajās grupās: radošās nozares, vides tehnoloģija, mikrotehnoloģija un nanotehnoloģija, inovatīva celtniecība, uztura bagātinātāji un pārtikas nekaitīgumsFor example, the Nordisk Innovations Centre (NICE) has launched over ‧ different projects and cross-border networks which have been grouped into different thematic groups: creative sectors, environmental technology, micro- and nanotechnology, innovative construction, nutriceuticals and food safety
Nicas līgumā jau ir teikts, ka maksimālais vietu skaits ir 96.The Treaty of Nice already stipulates that there is a maximum of 96 seats.
Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesā ‧. gada ‧. janvārī izskatīšanai ir iesniegta prasība pret Eiropas Kopienu Komisiju, ko cēla Yves Franchet, Nica (Francija), un Daniel Byk, Luksemburga, kurus pārstāv advokāti Georges Vandersanden un Laure LeviAn action against the Commission of the European Communities was brought before the Court of First Instance of the European Communities on ‧ January ‧ by Yves Franchet, residing in Nice (France), and Daniel Byk, residing in Luxembourg, represented by Georges Vandersanden and Laure Levi, lawyers
tā kā Nicas ‧. gada ‧.-‧. decembra Eiropadome noteica mērķi līdz ‧. gadam sasniegt ievērojamu un izmērojamu nabadzības un sociālās atstumtības samazinājumu; tā kā jāuzlabo centieni, lai sasniegtu šo mērķiwhereas the Nice European Council of ‧ to ‧ December ‧ set the EU objective of achieving a decisive and measurable reduction in poverty and social exclusion by the year ‧; whereas progress towards that objective should be improved
atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja Apelāciju pirmās padomes ‧. gada ‧. janvāra lēmumu lietā Nr. R ‧/‧-‧, kas Dada S.p.A. paziņots ‧. gada ‧. janvārī, un līdz ar to apmierināt reģistrācijas pietikumu Nr. ‧, ko Dada S.p.A. iesniegusi, atsaucoties uz Nicas Nolīguma ‧. klasē minētajiem pakalpojumiemannul the decision of the First Board of Appeal of OHIM of ‧ June ‧ in Case R-‧/‧-‧, notified to Dada SpA on ‧ June ‧, and consequently allow application for registration No ‧ ‧ ‧ lodged by Dada SpA also in respect of the services referred to in Class ‧ of the Nice Agreement
Lidojumiem starp Nicu un Kalvī jābūt tiešiem, bez pārsēšanāsThe services must be non-stop between Nice and Calvi
ņemot vērā Deklarāciju Nr. ‧ par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma ‧. pantu, kas pievienota Starpvaldību konferences, kurā tika pieņemts Nicas līgums, Nobeiguma aktamhaving regard to Declaration No ‧ on Article ‧ of the Treaty establishing the European Community annexed to the Final Act of the Intergovernmental Conference which adopted the Treaty of Nice
Šis panākums sadziedēs brūci, kas tika radīta pirms septiņiem gadiem, kad ar Nicas līgumu Maltai tika piešķirtas piecas, nevis sešas vietas kā Luksemburgai, kurā ir tāds pats iedzīvotāju skaits.This gain will heal a wound, as it were, that happened no less than seven years ago when in the Treaty of Nice Malta was given five seats instead of six, like Luxembourg, which has the same population.
Izšķirošais teikums ir atrodams Nicas Līgumā: teikums, ar kuru Eiropas Attīstības fondu (EAF) nepārprotami izslēdz no Līguma darbības jomas - kas nozīmē to, ka EAF tagad var iekļaut ES budžetā.A key sentence has been dropped from the Treaty of Nice: the sentence explicitly excluding the European Development Fund (EDF) from the scope of the Treaty - which means that the EDF can now be included in the EU budget.
Eiropadome Nicā no ‧. gada ‧. līdz ‧. decembrim vienojās par pastāvīgas Politiskās un drošības komitejas izveidi, nosakot tās lomu, metodes un funkcijasThe European Council in Nice of ‧ to ‧ December ‧ reached agreement on the establishment of the permanent Political and Security Committee, setting out its role, modalities and functions
Ir teikuši to pašu Māstrihtas, Amsterdamas un Nicas Līgumu laikā, un vienmēr ir pierādījies, ka tā ir nepatiesība katru reizi.They have said the same thing during the Maastricht, Amsterdam and Nice Treaties and it has always proven to be false on every single occasion.
Atbilstīgi ‧. gada ‧. un ‧. decembra Nicas Eiropadomes pamatnostādnēm šajā vienotajā rīcībā saskaņā ar Līguma ‧. un ‧. pantu būtu jānosaka ĢS/AP loma, īstenojot pasākumus, kas attiecas uz politisko kontroli un stratēģisko virzību, ko veic PDKIn conformity with the guidelines of the European Council meeting at Nice on ‧ and ‧ December ‧, this Joint Action should determine the role of the SG/HR in accordance with Articles ‧ and ‧ of the Treaty in the implementation of measures falling within the political control and strategic direction exercised by the PSC
Otra procesa Apelāciju padomē dalībniece: Punch, société par actions simplifiée (Nice, FrancijaOther party to the proceedings before the Board of Appeal: Punch, société par actions simplifiée (Nice, France
ES 2010. gada budžets ir pēdējais budžets, kas tiek apstiprināts saskaņā ar Nicas līgumu.The 2010 EU budget is the last budget to be approved in accordance with the Treaty of Nice.
Tomēr Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja un mūsu trīs valdības konferences pārstāvju apņēmības dēļ 12. decembra Strasbūras sesijā mēs sasniegsim to, ko viņi nesasniedza Nicā.However, thanks to the determination of the President of the European Parliament and our three representatives in this Intergovernmental Conference, on 12 December during the Strasbourg part-session we will achieve what they failed to achieve in Nice.
Mēs esam uz negatīva viļņa kopš Nicas pārrunām, kad mazie tika nostatīti pret lielajiem.We have been on a negative wave ever since the Nice negotiations, when the small were pitted against the big.
Mēs mudinām Komisiju beidzot izpildīt Eiropadomes Nicā, Lākenā un Barselonā prasību un iesniegt priekšlikumus tādam Kopienas regulējumam, kas atļautu valstu, reģionālajām un vietējām iestādēm piedāvāt efektīvus sabiedriskos pakalpojumus ar pilnīgu juridisko noteiktību.We urge the Commission finally to comply with the request by the European Councils in Nice, Laeken and Barcelona and to put forward proposals for a Community framework allowing national, regional and local authorities to offer efficient public services with full legal certainty.
NICE nomenklatūraNICE nomenclature
Eiropadome, ņemot vērā Komisijas novērtējumu un Eiropas Parlamenta stingri izteiktos viedokļus tā ieteikumā, lūdz Padomi pieņemt lēmumu, kas balstīts uz EKL ‧. panta ‧. punktu tūlīt pēc formālām apspriedēm ar Eiropas Parlamentu, un ne vēlāk kā ‧. gada ‧. aprīlī piemērot EKL ‧. pantā noteikto procedūru visiem ‧ sadaļas brīvības stiprināšanas pasākumiem, kas attiecas uz Nicas Līgumu, izņemot likumīgu migrācijuThe European Council, taking into account the assessment by the Commission and the strong views expressed by the European Parliament in its Recommendation, asks the Council to adopt a decision based on Article ‧ TEC immediately after formal consultation of the European Parliament and no later than ‧ April ‧ to apply the procedure provided for in Article ‧ TEC to all Title ‧ measures to strengthen freedom, subject to the Nice Treaty, except for legal migration
ar ‧. gada decembrī Nicā pieņemtās ES Pamattiesību hartas noteikumiem, kas iekļauti arī Eiropas Konstitucionālajā līgumā (II–‧. pants), ir noteikts diskriminācijas vispārējs aizliegums: Aizliegta jebkāda veida diskriminācija, tostarp diskriminācija dzimuma, rases, ādas krāsas, etniskās un sociālās izcelsmes, ģenētisko īpašību, valodas, ticības vai pārliecības, politisko vai jebkuru citu uzskatu dēļ, diskriminācija saistībā ar piederību mazākumtautībai, diskriminācija īpašuma, izcelsmes, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļThe provisions of the Charter of Fundamental Rights of the Union, adopted in Nice in December ‧ and inserted into the Treaty establishing a Constitution for Europe (Article ‧ ‧), introduce a broad ban on discrimination: Any discrimination based on any ground such as sex, race, colour, ethnic or social origin, genetic features, language, religion or belief, political or any other opinion, membership of a national minority, property, birth, disability, age or sexual orientation shall be prohibited
Īstenība ir tāda, ka ir liels risks, ka mums būs jāatgriežas pie Nicas līguma, ja vien priekšlikums par vietu sadalīšanu neīstenojas kopā ar priekšlikumu par jaunu ES konstitūciju.The fact is that unless the proposal on the distribution of seats comes into being in accordance with the proposal for a new EU constitution, there is a great risk that we will have to go back to the Treaty of Nice.
Rāda lapa 1. Atrasti 587 teikumi atbilst frāze nica.Atrasts 0,791 ms.Tulkošanas atmiņas tiek radīts cilvēku, bet gan jāsaskaņo ar datoru, kas varētu izraisīt kļūdas. Tie nāk no daudziem avotiem un nav pārbaudīti. Jābrīdina.