Tulkojumi angļu:

  • nice         
    (adjv   )

Did you mean: Nica

Līdzīgas frāzes vārdnīcā latviešu angļu. (2)

Nica
Nice
Nicas Līgums
Treaty of Nice

Piemērs atņemšanu ar "nica", tulkošanas atmiņas

add example
lv Es arī aicinu Eiropas Padomi uzņemties atbildību par saviem lēmumiem: piemērot Lisabonas līgumu, kas būtu saistošs visām valstīm, vai Nicas līgumu, kas būtu saistošs visām iestādēm.
en I also call upon the European Council to take responsibility for its decisions: either the Treaty of Lisbon will eventually apply, and it will apply to everyone, or the Treaty of Nice applies, and does so for all institutions.
lv Pirmkārt, mums ir jāatceras, ka pašreizējais Parlaments ar 785 locekļiem vairs neatbilst jaunajam juridiskajam stāvoklim, kas izriet no grozītā Nicas līguma.
en We should first remember that the current Parliament of 785 MEPs no longer complies with the new legal position resulting from the amended Treaty of Nice.
lv Tādēļ ir svarīgi Eiropas gada pasākumus veidot, pamatojoties uz zināšanām un pieredzi, kas gūta, sākot ar ‧. gadā Nicas Eiropadomes sanāksmē pieņemto Eiropas stratēģiju cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību
en It is, therefore, important that the events of the year built on the knowledge and experience accumulated since the launch of the European strategy to combat poverty and social exclusion by the ‧ Nice European Council
lv Priekšsēdētāja kungs! Ja, kā jūs teicāt, uzskatāt, ka Lisabonas līgums ir sliktāks par Nicas līgumu, kādēļ jūs to parakstījāt?
en Mr President-in-Office, if, as you said, you find the Treaty of Lisbon worse than the Treaty of Nice, why did you sign it?
lv ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, ko izsludināja Nicā ‧. gada ‧. decembrī
en having regard to the Charter of Fundamental Rights of the European Union proclaimed in Nice on ‧ December
lv uzsver sporta nozīmīgo audzinošo lomu, kā arī sporta asociāciju un klubu atbildību, kā norādīts Nicas deklarācijā
en Stresses the importance of the educational role and social responsibility of sports associations and clubs, as is acknowledged in the Nice Declaration
lv Saskaņā ar Deklarāciju Nr. ‧ par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma ‧. pantu, kas pievienota Nicas Līguma Nobeiguma aktam, finansējumu, kas piešķirts atbilstoši šai regulai, nedrīkst izmantot, lai tieši vai netieši finansētu politiskās partijas valsts līmenī
en In accordance with Declaration No ‧ on Article ‧ of the Treaty establishing the European Community annexed to the Final Act of the Treaty of Nice, the funding granted pursuant to this Regulation should not be used to fund, either directly or indirectly, political parties at national level
lv Pirmkārt, ja mēs neapstiprināsim šo ziņojumu, mēs nevis atgriezīsimies pie Nicas līguma, bet vēl sliktāk, jo saskaņā ar SVK mandātu Līgumā būs minēts maksimālais 96 vietu skaits vienai valstij - tas būs tas pats Nicas līgums, un Vācija saņems 96 vietas.
en Firstly, if this report fails, we are not only going to go back to Nice, but worse than Nice because, according to the mandate of the IGC, the Treaty will mention the 96 seats as the maximum level for one country - so it will be Nice, and Germany will have 96.
lv Nicas līguma un Stabilitātes un izaugsmes pakta noteikumi prasa ņemt vērā vidēja termiņa perspektīvu un nodrošināt nepieciešamo elastību
en The provisions of the Treaty of Nice and the Stability and Growth Pact require a medium-term perspective and allow for the necessary flexibility
lv ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, kas ‧. gada ‧. decembrī parakstīta un pasludināta Nicā
en having regard to the Charter of Fundamental Rights of the European Union signed and proclaimed in Nice on ‧ December
lv Uz eļļas, kas ir ieguvusi kontrolētas izcelsmes nosaukumu Huile d'olive de Nice, bez obligātajām norādēm, kas paredzētas tiesību aktos attiecībā uz pārtikas produktu noformējumu un marķējumu jābūt šādām norādēm
en In addition to the compulsory information provided for in the rules on the labelling and presentation of food, the following must appear on the labelling of oils qualifying for the Huile d'olive de Nice registered designation of origin
lv Intelektuālā īpašuma aizsardzība ir iekļauta Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā, kā arī ES Pamattiesību hartā, ko svinīgi pieņēma Nicā ‧. gada decembrī
en The protection of intellectual property rights is enshrined in the Universal Declaration of Human Rights as well as the EU Charter of Fundamental Rights, a solemn declaration adopted in Nice in December
lv Preces un pakalpojumus grupē saskaņā ar Nicas klasifikācijas klasēm, katru grupu ievadot ar šīs klasifikācijas klases numuru, kurai attiecīgā preču vai pakalpojumu grupa pieder, un uzrāda šīs klasifikācijas noteiktajā klašu kārtībā
en The goods and services shall, in principle, be grouped according to the classes of the Nice classification, each group being preceded by the number of the class of that Classification to which that group of goods or services belongs and presented in the order of the classes under that Classification
lv tā kā ‧. gada ‧.-‧. decembra Eiropadomes sanāksmē Nicā dalībvalstis apņēmās līdz ‧. gadam ievērojami un novērtējami samazināt nabadzību un sociālo atstumtību; tā kā panākumi, lai sasniegtu šo mērķi, ir bijuši nepietiekami
en Whereas at the Nice European Council of ‧ to ‧ December ‧ the Member States undertook to show a significant and measurable reduction in poverty and social exclusion by the year ‧ and whereas progress towards that objective has been insufficient
lv Jāatzīst, ka līdz Nicas līguma noslēgšanai dalībvalstīs nepievērsa pietiekamu uzmanību šim jautājumam, lai gan pēdējo divdesmit gadu laikā demogrāfi centās vērst politiķu uzmanību uz tuvojošos demogrāfisko ziemu un tās sekām
en It must be said that until the Treaty of Nice, Member States were relatively silent on this issue despite the fact that, for two decades, demographers had been trying to draw the attention of politicians to the impending demographic winter and the difficulties it would create
lv ņemot vērā Eiropadomes prezidentūras ‧. gada ‧. un ‧. marta sanāksmē Lisabonā, ‧. gada ‧., ‧. un ‧. decembra sanāksmē Nicā, ‧.gada ‧. un ‧. decembra sanāksmē Lākenē un ‧. gada ‧. un ‧. marta sanāksmē Barselonā pieņemtos secinājumus par vispārējas nozīmes pakalpojumiem
en having regard to the Conclusions of the Presidency of the Lisbon European Council of ‧ and ‧ March ‧, the Nice European Council of ‧, ‧ and ‧ December ‧, the Laeken European Council of ‧ and ‧ December ‧ and the Barcelona European Council of ‧ and ‧ March ‧ on services of general interest
lv Grozījums, ko Francija izdara sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībās, kas uzliktas attiecībā uz regulāro gaisa pārvadājumu pakalpojumu starp Ažaksjo, Bastiā, Kalvī un Fižarī, no vienas puses, un Marseļu un Nicu, no otras puses
en Amendment by France of public service obligations imposed on scheduled air services between Ajaccio, Bastia, Calvi and Figari, and Marseille and Nice
lv Īstenība ir tāda, ka ir liels risks, ka mums būs jāatgriežas pie Nicas līguma, ja vien priekšlikums par vietu sadalīšanu neīstenojas kopā ar priekšlikumu par jaunu ES konstitūciju.
en The fact is that unless the proposal on the distribution of seats comes into being in accordance with the proposal for a new EU constitution, there is a great risk that we will have to go back to the Treaty of Nice.
lv Nice- lidosta
en Nice aéroport
lv Alin Adrian Nica kgs (RO/ALDE) Dudeștii Noi vietējās pašvaldības mērs
en Mr Alin Adrian NICA (RO/ALDE), Mayor of Dudeștii Noi, Romania
lv ir lietderīgi pieņemt noteikumus, lai nodrošinātu sekmīgu pāreju no sistēmas Padomes lēmumu pieņemšanai ar kvalificētu balsu vairākumu, kas noteikta Nicas līgumā un izklāstīta ‧. panta ‧. punktā Protokolā par pārejas noteikumiem attiecībā uz Savienības iestādēm un struktūrām, kas pievienots Konstitūcijai, un ko turpinās piemērot līdz ‧. gada ‧. oktobrim, uz balsošanas sistēmu, kas paredzēta Konstitūcijas I-‧. pantā un ko sāks piemērot no ‧. gada ‧. novembra
en Provisions should be adopted allowing for a smooth transition from the system for decision-making in the Council by a qualified majority as defined in the Treaty of Nice and set out in Article ‧ of the Protocol on the transitional provisions relating to the institutions and bodies of the Union annexed to the Constitution, which will continue to apply until ‧ October ‧, to the voting system provided for in Article I-‧ of the Constitution, which will apply with effect from ‧ November
lv Lielie uzņēmēji Eiropā un to politikas izpildītāji - labējiem un sociāldemokrāti - neņem vērā Īrijas iedzīvotāji neatkarīgi un demokrātiski pausto gribu un vēlas tos "izolēt”, lai varētu labāk izdarīt spiedienu viņiem un tos šantažēt, un uzspiest jauna referenduma rīkošanu, gluži kā tie izdarīja saistībā ar Nicas līgumu.
en Big business in Europe and the executors of its policies - the right and the social democrats - disregard the independently and democratically expressed will of the Irish people, who they are seeking to 'isolate' so as to be better able to pressure and blackmail them and impose the holding of a new referendum, just as they did with the Treaty of Nice.
lv Lidojumiem starp Ažaksjo un Nicu jābūt tiešiem, bez pārsēšanās
en The services must be non-stop between Ajaccio and Nice
lv NICE nomenklatūra
en NICE nomenclature
lv ņemot vērā ‧. gada decembra Helsinku ziņojumu un ‧. gada decembra Nicas deklarāciju par sporta īpašajām iezīmēm un tā sociālajām funkcijām Eiropā
en having regard to the Helsinki report of December ‧ and the Nice Declaration of December ‧ on the specific characteristics of sport and its social function in Europe
Rāda lapa 1. Atrasti 587 teikumi atbilst frāze nica.Atrasts 0,28 ms.Tulkošanas atmiņas tiek radīts cilvēku, bet gan jāsaskaņo ar datoru, kas varētu izraisīt kļūdas. Tie nāk no daudziem avotiem un nav pārbaudīti. Jābrīdina.