Tulkojumi angļu:

  • nice         
    (adjv   )

Līdzīgas frāzes vārdnīcā latviešu angļu. (2)

NicaNice
Nicas LīgumsTreaty of Nice

Piemērs atņemšanu ar "nica", tulkošanas atmiņas

add example
Es domāju, ka vissvarīgāko šajās debatēs pateicāt jūs, komisāres kundze, sakot, ka tas, ko mēs vēlamies ir stratēģiskāks dialogs, spēja saskatīt ilgtermiņa tendences, kā, piemēram, Nacionālās izlūkošanas padomes (NIC) ziņojumā par 2025. gadu, spēja būt tālredzīgākiem, lai saprastu, ka mums var būt kopīga analīze, spēja tās rezultātā vienoties par kopīgu rīcību.I think that the highlight in this debate was you, Madam Commissioner, saying that what we are looking for is a more strategic dialogue, the ability to look at long-term trends, like the NIC report 2025 does; to be able to look further down the road to see that we can share a common analysis together, to be able to come to common action together as a result of that.
NICE nomenklatūra (kas atbilst ISIC ‧.- ‧. pamatgrupaiNICE nomenclature (corresponding to ISIC major groups ‧ to
Tās darba uzdevums ir izklāstīts Eiropadomes Nicas sanāksmes un Briseles sanāksmes secinājumosIts terms of reference are laid down in the European Council Conclusions of Nice and Brussels
Nicas vienošanos par preču un pakalpojumu starptautisko klasifikāciju atšķirības zīmju reģistrēšanai (Ženēva, ‧, grozītaNice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the purposes of the Registration of Marks (Geneva, ‧, amended
varianti un iespējas tādas sabiedrības izveidei, kuras pamatā ir zinātnes atziņas, kas kalpo Lisabonas, Nicas un Stokholmas Eiropadomēs uzsvērtajiem Eiropas Savienības mērķiem, īpaši attiecībā uz dzīves līmeņa, sociālās, nodarbinātības un darba tirgus politikas, mūžizglītības un sociālās kohēzijas, un ilgtspējīgas attīstības stiprināšanas uzlabošanu, pienācīgi ievērojot dažādos sociālos modeļus Eiropā un ņemot vērā aspektus attiecībā uz sabiedrības novecošanosoptions and choices for the development of a knowledge-based society serving the Union objectives emphasised at the Lisbon, Nice and Stockholm European Councils, in particular as regards improving the quality of life, social, employment and labour market policies, lifelong learning, and strengthening social cohesion and sustainable development with due consideration for the various social models in Europe and taking into account aspects relating to the ageing of the population
Ņemot vērā jauno kompetences sadalījumu starp Eiropas Kopienu Tiesu un Pirmās instances tiesu, kas ar Nicas Līgumu ieviests attiecībā uz tiešām prasībām, ir lietderīgi paredzēt noteikumu tiesvedības valodas noteikšanai Pirmās instances tiesā gadījumos, kad prasītājs ir iestādeAs a result of the new allocation of jurisdiction in respect of direct actions between the Court of Justice and the Court of First Instance made by the Treaty of Nice, it is appropriate to lay down a rule for the determination of the language of the case before the Court of First Instance where the applicant is an institution
Uz eļļas, kas ir ieguvusi kontrolētas izcelsmes nosaukumu Huile d'olive de Nice, bez obligātajām norādēm, kas paredzētas tiesību aktos attiecībā uz pārtikas produktu noformējumu un marķējumu jābūt šādām norādēmIn addition to the compulsory information provided for in the rules on the labelling and presentation of food, the following must appear on the labelling of oils qualifying for the Huile d'olive de Nice registered designation of origin
galveno uzmanību pievērst daudzgadu programmai, īpaši pamattiesību un pilsoņu tiesību aizsardzībai, kā nesen ieteicis Parlaments ‧. gada ‧. janvāra rezolūcijā par stāvokli pamattiesību jomā Eiropas Savienībā laikposmā no ‧. līdz ‧. gadam, izstrādājot mērķus un principus, kas iekļauti Hartā, kuru iestādes pasludināja ‧. gadā Nicā un pēc tam vēlreiz ‧. gada ‧. decembrī Strasbūrāfocus on the future multiannual programme, and primarily on the improvement of fundamental and citizens' rights, as recently recommended by Parliament in its resolution of ‧ January ‧ on the situation of fundamental rights in the European Union ‧-‧, by developing the objectives and principles laid down in the Charter, which the institutions proclaimed in Nice in ‧ and again in Strasbourg on ‧ December
Jūs visi, kas šeit sēžat, tikāt ievēlēti saskaņā ar Nicas līgumu.All of you who are sitting here were elected under the Treaty of Nice.
Nakts pārrunās Nicas neoficiālajā sanāksmē dalībvalstis kopumā bija pārliecinātas par to, kā pamodināt vienu cilvēku, valsts galvu vai valdību, nakts stundā.At the late-night negotiations at the Nice summit the Member States were generally reliant on how awake a single man, a Head of State or Government, was during the night-time hours.
Mēs nespēsim runāt vienā stingrā balsī - tā vietā mēs patiesībā izrādīsim vājuma pazīmes - ja nākamajā samitā, kas notiks 14. novembrī Nicā, Eiropas Savienība sāks sarunas, lai noslēgtu vienošanos vai partnerību ar Krieviju, ja šī valsts pilnībā nepilda un neievēro nolīgumus, ko tā parakstīja ar Eiropas Savienību 12. augustā un 8. septembrī.We will not be able to speak with one firm voice - if fact we will instead show signs of weakness - if, at the next Summit to be held in Nice on 14 November, the European Union starts the negotiations with a view to concluding an agreement or partnership with Russia without that country fully complying with and respecting the agreements that it signed with the European Union on 12 August and 8 September.
Eiropas vēlēšanas notiks saskaņā ar Nicas līgumu.The European elections will be held on the basis of the Treaty of Nice.
Komiteja arī atbalsta izvirzīto mērķi pakāpeniski atteikties no šādiem piešķīrumiem, tomēr tā uzskata, ka būtu lietderīgi noteikt konkrētu laika grafiku, saskaņā ar kuru šāda pakāpeniska atteikšanās tiks īstenota, un vienlaicīgi arī pārbaudīt, vai šādi ietaupītos līdzekļus varētu novirzīt jaunā ES ilgtspējības fondā, kuru dalībvalstis varētu izmantot gadījumā, ja kāds vides saglabāšanas pasākums ir saistīts ar nesamērīgi augstiem izdevumiem attiecīgās valsts budžetā (Nicas līguma ‧. panta ‧. punkts un ‧. panta ‧. punktsThe Committee also subscribes to the objective of gradually eliminating these subsidies, although it does feel that a specific time frame for such a move would be useful and that consideration should also be given to the possibility of transferring the savings thereby made to a new EU sustainability fund, on which the Member States can draw when an environmental measure involves costs that are disproportionate to their budget (Article ‧ and ‧ of the Treaty of Nice
Ievērojot Nicā no ‧. gada ‧. līdz ‧. decembrim sanākušās Eiropadomes dotās pamatnostādnes, šai vienotajai rīcībai būtu jānosaka ģenerālsekretāra/Augstā pārstāvja pienākumi saskaņā ar Līguma ‧. un ‧. pantuIn conformity with the guidelines of the European Council meeting in Nice on ‧ to ‧ December ‧, this Joint Action should determine the role of the Secretary-General/High Representative, in accordance with Articles ‧ and ‧ of the Treaty
2002. gadā saskaņā ar Nicas līgumam pievienoto protokolu tika nodibināts Ogļu un tērauda izpētes fonds, smalks finanšu modelis, kas izmantoja uzkrātos procentus no aktīviem, kuri kļuva pieejami pēc Eiropas Ogļu un tērauda līguma darbības beigām.In 2002, a protocol annexed to the Treaty of Nice created the Research Fund for Coal and Steel, a smart financial design using the interest accrued from the assets made available at the expiry of the European Coal and Steel Treaty.
ar ko papildina pielikumu Regulai (EK) Nr. ‧/‧ par dažu nosaukumu iekļaušanu Aizsargāto cilmes vietu nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Pimiento Asado del Bierzo (AĢIN), Fico bianco del Cilento (ACVN), Melannurca Campana (AĢIN), Montes de Granada (ACVN), Huile d’olive de Nice (ACVN), Aceite de la Rioja (ACVN), Antequera (ACVNsupplementing the Annex to Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the entry of certain names in the Register of protected designations of origin and protected geographical indications (Pimiento Asado del Bierzo- (PGI), Fico bianco del Cilento- (PDO), Melannurca Campana- (PGI), Montes de Granada- (PDO), Huile d’olive de Nice- (PDO), Aceite de la Rioja- (PDO), Antequera- (PDO
ņemot vērā Nicas Līgumuhaving regard to the Treaty of Nice
Pakalpojumi ir jāveic bez papildu nosēšanās posmā starp Ažaksjo un Nicuservices must be non-stop between Ajaccio and Nice
Grozījumi, ko Francija izdara sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībās, kas uzliktas attiecībā uz regulāro gaisa pārvadājumu pakalpojumu maršrutos starp Ažaksjo, Bastiā, Kalvī un Fižarī, no vienas puses, un Marseļu un Nicu, no otras pusesAmendment by France of the public service obligations imposed on scheduled air services between Ajaccio, Bastia, Calvi and Figari, and Marseille and Nice
Luksemburga: Nic ALFF kungsLuxembourg: Mr Nic ALFF
Taču šeit jau mēs esam vienreiz kļūdījušies, kad mums Nicā jautāja: cienījamais Parlament, tikai pasakiet mums, kādu sastāvu jūs vēlaties.But we have already failed here once, when we were asked in Nice: dear Parliament, just tell us yourself what you want your composition to be.
Tikmēr mēs izslīdam no globalizācijas slazda - runas par pagātni, masveida labklājības samazināšanās un straujš uzbrukums demokrātijai - un ieslīdam Eiropas slazdā, kuru, politiski grēkojot, veido neveiksmīgais mēģinājums sagatavot atbilstošu līgumu, pārstrādātu Nicas līgumu, kurā priekšroka tika dota pārāk nepārdomātam ES paplašināšanās procesam.We, meanwhile, are sliding straight from the globalisation trap - the talk of what used to be, the reversal of mass prosperity and the onslaught against democracy - into the European trap, a product of the political original sin of failing to secure a decent treaty back in Nice, where overhasty enlargement was preferred to deeper union.
NICE nomenklatūraNICE Nomenclature
Vispārējās līdzdalības pakalpojumu īpašā loma, kas jau tikusi ietverta vairākās direktīvās, padarot pieejamas atsevišķas nozares, visumā tika apskatītas Amsterdamas un Nicas līgumosThe specific role of general interest services, which was already covered in several directives opening up individual sectors, was dealt with overall in the Amsterdam and Nice treaties
Starp Nicu un BastiāBetween Nice and Bastia
Rāda lapa 1. Atrasti 587 teikumi atbilst frāze nica.Atrasts 0,29 ms.Tulkošanas atmiņas tiek radīts cilvēku, bet gan jāsaskaņo ar datoru, kas varētu izraisīt kļūdas. Tie nāk no daudziem avotiem un nav pārbaudīti. Jābrīdina.