Tulkojumi angļu:

  • nice         
    (adjv   )

Līdzīgas frāzes vārdnīcā latviešu angļu. (2)

NicaNice
Nicas LīgumsTreaty of Nice

Piemērs atņemšanu ar "nica", tulkošanas atmiņas

add example
Nicas Vienošanās par preču un pakalpojumu starptautisko klasifikāciju atšķirības zīmju reģistrēšanai (Ženēva, ‧. gads, grozīts ‧. gadāNice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the purposes of the Registration of Marks (Geneva, ‧ and amended in
Otrkārt, salīdzinājumā ar Nicas līgumu Lisabonas līgums ir parlamentu un iedzīvotāju līgums un tāpēc - demokrātiskāks līgums.Secondly, compared to the Treaty of Nice, the Treaty of Lisbon is a treaty of the parliaments and the citizens and therefore, a treaty for more democracy.
• Aqua 2006 , Florence ( Itālija ) , 2006.gada 9.-13. maijs Pē c Aqua 2000 ( Nica ) European Aquaculture Society un World Aquaculture Society nolēma atkārtot šī kopējā pasākuma panākumus .• Aqua 2006 , Florence ( Italy ) , 9-13 May 2006After the success of Aqua 2000 ( Nice ) , the European Aquaculture Society and the World Aquaculture Society areteaming up again for a new event .
Nicas nolīgums par preču un pakalpojumu starptautisko klasifikāciju preču zīmju reģistrācijas nolūkos (Ženēva, ‧. gads, ar grozījumiem, kas izdarīti ‧. gadāNice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the purposes of the Registration of Marks (Geneva, ‧ and amended in
Tikmēr mēs izslīdam no globalizācijas slazda - runas par pagātni, masveida labklājības samazināšanās un straujš uzbrukums demokrātijai - un ieslīdam Eiropas slazdā, kuru, politiski grēkojot, veido neveiksmīgais mēģinājums sagatavot atbilstošu līgumu, pārstrādātu Nicas līgumu, kurā priekšroka tika dota pārāk nepārdomātam ES paplašināšanās procesam.We, meanwhile, are sliding straight from the globalisation trap - the talk of what used to be, the reversal of mass prosperity and the onslaught against democracy - into the European trap, a product of the political original sin of failing to secure a decent treaty back in Nice, where overhasty enlargement was preferred to deeper union.
Turpmākās Eiropadomes ierosināja jaunas vai pastiprinātas prioritātes , piemēram , kvalitāte darbā ( Nica , 2000. gada decembrī ) , aktīva novecošana un mūžizglītība ( Barselona , 2002. gada martā ) .Subsequent European Councils recommended new or strengthened priorities such as quality in work ( Nice , December 2000 ) , active ageing and lifelong learning ( Barcelona , March 2002 ) .
Eiropadomes Nicas sanāksmē, kas notika ‧. gada ‧. līdz ‧. decembrī, pieņemtajā Deklarācijā par sportu ir norādīts, ka Kopienai, kaut arī tai nav šajā jomā tiešu pilnvaru, rīkojoties saskaņā ar dažādajiem Līguma noteikumiem, ir jāņem vērā sportam raksturīgās sociālās, izglītības un kultūras funkcijasThe Declaration on Sport adopted by the Nice European Council of ‧-‧ December ‧ noted that, even though not having any direct powers in this area, the Community must, in its action under the various Treaty provisions, take account of the social, educational and cultural functions inherent in sport
Nicas Nolīgums par preču un pakalpojumu starptautisko klasifikāciju atšķirības zīmju reģistrēšanai (pieņemts Ženēvā ‧. gadā un grozīts ‧. gadāNice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the purposes of the Registration of Marks (Geneva ‧, amended
Dāmas un kungi, Nicas līgums ir pārtraucis darboties.Ladies and gentlemen, the Treaty of Nice is dead.
pieņemot lēmumu saskaņā ar Konstitūcijas garu un ar to spēkā stājušos nolīgumu, ar kuriem piemēro Nicas Līgumu, garu, pāriet uz koplēmuma procedūru kopā ar Parlamentu, Padomē lēmumus pieņemt ar kvalificētu balsu vairākumu un paplašināt Tiesas uzraudzības pilnvaras jomās, kas attiecas uz brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, pirmām kārtām, saistībā ar imigrācijas pasākumiem (EK Līguma ‧.pants), un, otrām kārtām, saistībā ar pasākumiem cīņā pret terorismu un starptautisko noziedzību (ES Līguma ‧. pantsby determining, in keeping with the spirit of the Constitution and of the agreements already concluded on the implementation of the Treaty of Nice, to use the codecision procedure, to use qualified majority voting in the Council and to extend the jurisdiction of the Court to cover the AFSJ, initially for immigration measures (Article ‧ of the EC Treaty) and, subsequently, for measures connected with combating terrorism and international crime (Article ‧ of the EU Treaty
NICE nomenklatūraNICE nomenclature
NICE nomenklatūraNICE Nomenclature
atkārtoti apstiprina, ka Nicas Līgums nedod pietiekamu pamatu turpmākam paplašināšanās procesamReaffirms that the Treaty of Nice does not provide an adequate basis for further enlargements
Tāpēc juridiskais pamats nevar būt Nicas līguma 179. pants, jo tas tieši ir attīstības politikas tiesiskais pamats, no kā šajā gadījumā vajadzētu izvairīties.The legal basis cannot, therefore, lie in Article 179 of the Treaty of Nice, because that is precisely the statutory basis for development policy that should be avoided here.
Jautājums ir šāds: šis ziņojums vai Nicas līgums?This is the question: either this report or Nice.
Katrā pievienošanās reizē Eiropas Kopienas dibināšanas līguma ‧. panta ‧. punkta otrajā daļā un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma ‧. panta ‧. punkta otrajā daļā minēto minimumu aprēķina tā, lai kvalificētā balsu vairākuma minimums, ko izsaka balsīs, nepārsniedz minimumu, kas izriet no tabulas Deklarācijā par Eiropas Savienības paplašināšanos, kura iekļauta Nicas Līguma konferences Nobeiguma aktāAt the time of each accession, the threshold referred to in the second subparagraph of Article ‧ of the Treaty establishing the European Community and in the second subparagraph of Article ‧ of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community shall be calculated in such a way that the qualified majority threshold expressed in votes does not exceed the threshold resulting from the table in the Declaration on the enlargement of the European Union, included in the Final Act of the Conference which adopted the Treaty of Nice
Saskaņā ar no ‧. gada ‧. līdz ‧. decembrī Nicā notikušajā Eiropadomes sanāksmē pieņemtajām pamatnostādnēm, šai Vienotajai rīcībai atbilstīgi Līguma par Eiropas Savienību ‧. un ‧. pantam, ir jānosaka Ģenerālsekretāra/Augstā pārstāvja loma to pasākumu īstenošanai, kurus atbilstīgi Līguma par Eiropas Savienību ‧. pantam politiski kontrolē un stratēģiski vada Politikas un drošības komitejaIn conformity with the guidelines of the European Council meeting at Nice on ‧ to ‧ December ‧, this Joint Action should determine the role of the Secretary General/High representative in accordance with Articles ‧ and ‧ of the Treaty on European Union in the implementation of measures falling within the political control and strategic direction exercised by the Political and Security Committee (PSC), in accordance with Article ‧ of the Treaty on European Union
Tā bija pārejas prezidentūra no viena līguma, Nicas līguma, kas izrādījās absolūti nerealizējams, uz Lisabonas līgumu, ar kuru saistās visu cerības, lai gan, manuprāt, ne visas no tām var piepildīties, jo Lisabonas līgums nav pēdējais posms Eiropas iestāžu izveidē.It was a presidency of transition from one treaty, the Treaty of Nice, which had proved to be totally impracticable, to the Treaty of Lisbon, which is overloaded with expectations, not all of which, in my opinion, can be met, as the Treaty of Lisbon cannot be the end of institutional development in Europe.
Pamats būs vai nu Lisabonas līgums, vai Nicas līgums.The basis will be either the Lisbon Treaty or the Nice Treaty.
preču un pakalpojumu, kas sagrupēti atbilstoši Nicas klasifikācijas klasēm, sarakstu, kurā katru grupu ievada šīs klasifikācijas klases, kurai attiecīgās preces vai pakalpojumi pieder, numurs, un grupas uzrāda šīs klasifikācijas klašu kārtībāthe list of goods and services, grouped according to the classes of the Nice classification, each group being preceded by the number of the class of that classification to which that group of goods or services belongs, and presented in the order of the classes of that classification
ņemot vērā ‧. gada ‧. decembra Helsinku ziņojumu un ‧. gada ‧. decembra Nicas deklarāciju par sporta specifiskajām īpašībām un tā sociālajām funkcijām Eiropāhaving regard to the Helsinki Report of ‧ December ‧ and to the Nice Declaration of ‧ December ‧ on the specific characteristics of sport and its social function in Europe
Trešās valstis operācijā piedalās saskaņā ar pamatnostādnēm, ko Eiropadome noteikusi sanāksmes laikā NicāThird States should participate in the operation in accordance with the guidelines laid down by the European Council at Nice
Tomēr, mūsuprāt, ir muļķīgi ierosināt balsojumu 21 dienu agrāk un iecelt priekšsēdētāju saskaņā ar Nicas līgumu, ja mēs - vismaz tie, kuri esam par Lisabonas līgumu, - varam iegūt Komisiju un tās priekšsēdētāju, kas iecelts saskaņā ar Lisabonas līgumu.However, it seems absurd to us, for the sake of 21 days, to bring forward a vote and appoint a president under the Treaty of Nice, when we - at least, those who are for the Treaty of Lisbon - have the possibility of having a Commission and its President appointed under the Treaty of Lisbon.
rakstiski. - (PT) Ņemot vērā nepieciešamību mainīt Eiropas Parlamenta sastāvu bijušo un nākamo paplašināšanos dēļ, es uzskatu, ka šajā ziņojumā pieņemtajam risinājumam pozitīvais ir tas, ka tas saskan ar jau pieņemto (Nicā), ka tas nepalielina iedzīvotāju ziņā vislielāko valstu kontroli pār pārējām, saglabājot līdzsvara modeli starp valstīm, kas ir gluži saprotams, un ka palīdz samazināt grūtības, kas saistītas ar Reformu līguma pieņemšanu.in writing. - (PT) Given the need to alter the composition of the European Parliament due to past and future enlargements, I believe that the solution adopted in this report has the virtues of being consistent with what has already been agreed (Nice), of not increasing the control of the most populous states over the others, by maintaining a model of balance between states which is quite understandable, and of helping to reduce the difficulties associated with the adoption of the Reform Treaty.
Tagad tie ir ietverti Nicas līgumā, rīt tie būs iekļauti Lisabonas līgumā.Today, they are included in the Treaty of Nice; tomorrow they will be included in the Treaty of Lisbon.
Rāda lapa 1. Atrasti 678 teikumi atbilst frāze nica.Atrasts 0,274 ms.Tulkošanas atmiņas tiek radīts cilvēku, bet gan jāsaskaņo ar datoru, kas varētu izraisīt kļūdas. Tie nāk no daudziem avotiem un nav pārbaudīti. Jābrīdina.