Tulkojumi angļu:

  • nice         
    (adjv   )

Līdzīgas frāzes vārdnīcā latviešu angļu. (2)

NicaNice
Nicas LīgumsTreaty of Nice

Piemērs atņemšanu ar "nica", tulkošanas atmiņas

add example
Ievērojot Nicā no ‧. gada ‧. līdz ‧. decembrim sanākušās Eiropadomes dotās pamatnostādnes, šai vienotajai rīcībai būtu jānosaka ģenerālsekretāra/Augstā pārstāvja pienākumi saskaņā ar Līguma ‧. un ‧. pantuIn conformity with the guidelines of the European Council meeting in Nice on ‧ to ‧ December ‧, this Joint Action should determine the role of the Secretary-General/High Representative, in accordance with Articles ‧ and ‧ of the Treaty
EIROPAS KOPIENU RAŽOŠANAS NOZARU KLASIFIKĀCIJA-NICENOMENCLATURE OF INDUSTRIES IN THE EUROPEAN COMMUNITIES-NICE
Nav neviena punkta, attiecībā uz kuru mēs atpaliktu salīdzinājumā ar Nicas līgumu.There is no single item on which we have fallen behind compared with Nice.
Polijai piešķirto balsu skaits saskaņā ar Nicas līgumu Polijai bija ļoti izdevīgs.The share of votes allocated to Poland under Nice was very advantageous.
Katru gadu, sākot no ‧. gada ‧. februāra, kompetentās iestādes koriģē norādītos tarifus saskaņā ar iepriekšējā gada inflācijas līmeni, kas aprēķināts, pamatojoties uz ISTAT/NIC patēriņa cenu indeksu (izņemot tabakas cenuEvery year, beginning on ‧ February ‧, the competent authorities shall review the indicated fares on the basis of the inflation rate for the preceding year calculated according to the general ISTAT/NIC consumer price index (minus tobacco
Pakalpojumi ir jāveic bez papildu nosēšanās posmā starp Ažaksjo un Nicuservices must be non-stop between Ajaccio and Nice
Saskaņā ar Eiropas Sociālās politikas darba kārtību, ko pieņēma Nicas Eiropadome ‧. gada decembrī, Padomes ‧. gada ‧. februāra Lēmumu ‧/EK par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm ‧. gadam[‧] un PAccording to the European social policy agenda adopted by the Nice European Council in December ‧, Council Decision ‧/EC of ‧ February ‧ on guidelines for Member States
Ja Īrijas iedzīvotāji būtu uzklausījuši tos, kuri pretojās ne tikai Lisabonas stratēģijai, bet arī Māstrihtas un Nicas līgumiem, kādā situācijā Īrija atrastos patlaban?If people in Ireland had listened to those who opposed not just the Lisbon Treaty but also the Maastricht and Nice Treaties, where would Ireland be now?
Acīmredzot, ja tagad tiks ievēlēts Komisijas priekšsēdētājs, viņu tāpat kā jūs ievēlēs saskaņā ar Nicas līgumu.Obviously, if the President of the Commission is elected now, he will be elected as you were, under the Treaty of Nice.
Līdzdalībnieku komitejas pilnvaras ir izklāstītas Eiropadomes Nicas sanāksmes (‧. gada ‧., ‧. un ‧. decembrī) un Briseles sanāksmes (‧. gada ‧. un ‧. oktobrī) secinājumosThe terms of reference of the CoC are laid down in the European Council Conclusions of Nice (‧, ‧ and ‧ December ‧) and Brussels (‧ and ‧ October
Ievērojot Nicā no ‧. gada ‧. līdz ‧. decembrim sanākušās Eiropadomes dotās pamatnostādnes, šai vienotajai rīcībai būtu jānosaka ģenerālsekretāra/Augstā pārstāvja (ĢS/AP) pienākumi saskaņā ar Līguma ‧. un ‧. pantuIn conformity with the guidelines of the European Council meeting in Nice on ‧-‧ December ‧, this Joint Action should determine the role of the Secretary General/High Representative (SG/HR) in accordance with Articles ‧ and ‧ of the Treaty
Nicas nolīgums par preču un pakalpojumu starptautisko klasifikāciju preču zīmju reģistrācijas nolūkos (Ženēva, ‧. gads, ar grozījumiem, kas izdarīti ‧. gadāNice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the purposes of the Registration of Marks (Geneva, ‧ and amended in
Pieteikuma iesniedzējam jānorāda preces un pakalpojumi, attiecībā uz kuriem tiek pieprasīta preču zīmes aizsardzība, un arī, ja iespējams, atbilstošā klase vai klases saskaņā ar klasifikāciju, kas izveidota ar Nicas vienošanos par preču un pakalpojumu starptautisko klasifikāciju preču zīmju reģistrēšanaiThe applicant must indicate the goods and services in respect of which protection of the mark is claimed and also, if possible, the corresponding class or classes according to the classification established by the Nice Agreement concerning the international classification of goods and services for the purposes of the registration of marks
Ņemot vērā ‧. panta ‧. punkta a) apakšpunktu Padomes ‧. gada ‧. jūlija Regulā (EEK) Nr. ‧/‧ par Kopienas aviosabiedrību piekļuvi Kopienas iekšējiem gaisa ceļiem, saskaņā ar Korsikas teritoriālās kopienas ‧. gada ‧. jūnija lēmumu un ‧. gada ‧. oktobra lēmumu Francija ir nolēmusi no ‧. gada ‧. marta izdarīt grozījumus sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībās, kas uzliktas attiecībā uz regulāro gaisa pārvadājumu pakalpojumu starp Ažaksjo, Bastiā, Kalvī un Fižarī, no vienas puses, un Marseļu un Nicu, no otras puses, un kas publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī C ‧, ‧. gada ‧. jūnijāPursuant to the decisions of the Corsican regional authorities of ‧ June ‧ and ‧ October ‧, France has decided to amend, from ‧ March ‧, the public service obligations imposed on scheduled air services between Ajaccio, Bastia, Calvi and Figari on the one hand and Marseille and Nice on the other, as published in the Official Journal of the European Union C ‧ of ‧.‧.‧, pursuant to Article ‧(a) of Council Regulation (EEC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ on access for Community air carriers to intra-Community air routes
Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību atcelšana, ko Francija veic attiecībā uz regulāro gaisa satiksmi starp Clermont-Ferrand un Lyon, Clermont-Ferrand un Marseille, un Clermont-Ferrand un NiceLifting by France of the public service obligations imposed on scheduled air services between Clermont-Ferrand and Lyon, Clermont-Ferrand and Marseille, Clermont-Ferrand and Nice
ŅEMOT VĒRĀ Nicas līgumu (‧/CHaving regard to the Treaty of Nice (‧/C
Ajaccio-NicaAjaccio- Nice
Pasažieru pārvadātājs var noslēgt IATA starplīniju nolīgumu, kas par katru savienojumu attiecas uz vismaz vienu pasažieru pārvadātāju uz valsts galamērķiem un, konkrētāk, uz Parīzi (Orlī), par gaisa pārvadājumiem no Marseļas un Nicas lidostām atkarībā no gadījuma, paredzot bagāžas cenu noteikšanu un izsekošanu; piemērošanas kārtību var precizēt periodiskajos vienošanās protokolos, kas paredzēti starp pasažieru pārvadātāju un Korsikas Transporta birojuThe carrier may enter into an IATA inter-line agreement regarding, for each route, at least one carrier operating air services to domestic destinations, specifically Paris (Orly), from Marseille or Nice airports as appropriate, governing fares and baggage handling, the rules of application of which may be specified in the periodic memoranda of understanding between the carrier and the Corsican Transport Board
norāda, ka Kopienas budžets pēdējos ‧ gados būtu ieguvis papildu ‧,‧% no NKI gadā, kas līdzinās pieaugumam aptuveni EUR ‧ miljardu apjomā, ja būtu pilnībā īstenots ‧. gadā pieņemtais Edinburgas lēmums, kas noteica pašu resursu maksimālo apjomu ‧,‧ % no NKI; uzskata, ka šie līdzekļi, kurus dalībvalstis vienbalsīgi apstiprināja saskaņā ar Apvienotās Karalistes kā prezidentvalsts priekšlikumu, ir nepieciešamais, lai Eiropas Savienība varētu darboties atbilstoši jaunajiem izaicinājumiem un tās pieaugošajai kompetencei, īpaši saistībā ar tās lomu pasaulē Lisabonas mērķu īstenošanas jomā (inovācijas, izglītība, pētniecības infrastruktūra un nodarbinātība), vai arī saskaņā ar to, kā tas ir noteikts Māstrihtas, Amsterdamas un Nicas Līgumā, kā arī Konstitūcijas projektā, un tie ir nepieciešami ‧ dalībvalstu Eiropas SavienībaiPoints out that, if the Edinburgh Decision of ‧ setting an own resources ceiling of ‧,‧ % of GNI had been fully used, the Community budget would have gained an annual ‧,‧ % of GNI over the last ‧ years, equivalent to an increase of approximately EUR ‧ billion; considers these funds, which were unanimously adopted by the Member States according to a proposal by the British presidency, necessary in order to enable the European Union to act in line with its growing challenges and powers, in particular as regards its role in the world; the efforts to achieve the Lisbon objectives (innovation, education, research, infrastructure and employment) or as agreed upon in the treaties of Maastricht, Amsterdam and Nice, let alone in the draft Constitution and for a Union of ‧ Member States
Pēc ātrgaitas kuģa Aliso cesijas ‧. gada septembrī un ātrgaitas kuģa Asco cesijas ‧. gada maijā SNCM floti veido desmit kuģi (pieci automašīnu prāmji, četri jaukta tipa kuģi (kravas un pasažieru) un viens ātrgaitas kuģis (NGV), kas galvenokārt apkalpo maršrutus no Nicas, no kuriem septiņi pilnībā pieder pašai sabiedrībaiFollowing the disposal of the high-speed vessels Aliso in September ‧ and Asco in May ‧, the SNCM fleet comprises ‧ vessels (‧ car-ferries, ‧ mixed vessels (freight and passenger) and a high-speed vessel (NGV) operating principally from Nice), ‧ of which it holds in its name
Saskaņā ar Nicā ‧. gada ‧. un ‧. decembrī notikušās Eiropadomes sanāksmes pamatnostādnēm, ar šo vienoto rīcību atbilstīgi Līguma ‧. panta ‧. punktam un ‧. pantam būtu jānosaka ģenerālsekretāra/Augstā pārstāvja (turpmāk ĢS/AP) loma to pasākumu īstenošanā, uz kuriem attiecas PDK veiktā politiskā kontrole un stratēģiskā virzībaIn accordance with the guidelines of the European Council meeting at Nice on ‧ and ‧ December ‧, this Joint Action should determine the role of the Secretary-General/High Representative (hereinafter referred to as SG/HR), in accordance with Articles ‧ and ‧ of the Treaty in the implementation of measures falling within the political control and strategic direction exercised by the PSC
Jautājums ir šāds: šis ziņojums vai Nicas līgums?This is the question: either this report or Nice.
tā kā kopš vispārējo programmu pieņemšanas Eiropas Ekonomikas kopiena ir izveidojusi savu rūpniecisko darbību nomenklatūru ar nosaukumu ”Eiropas Kopienu ražošanas nozaru klasifikācija” (NICEWHEREAS, SINCE THE ADOPTION OF THE GENERAL PROGRAMMES, THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY HAS DRAWN UP ITS OWN NOMENCLATURE OF INDUSTRIAL ACTIVITIES, ENTITLED
Noslēgumā ļaujiet man atkārtot to, ko teicu jau sākumā: esmu nobažījies par situāciju pēc vēlēšanām un par pāreju no Nicas līguma uz Lisabonas līgumu.Allow me to conclude by making the point I made at the beginning: I am concerned about the situation after the elections and about the transition from the Treaty of Nice to the Treaty of Lisbon.
Saskaņā ar Nicas Līguma Nobeiguma aktam pievienoto ‧. deklarāciju būtu jāpieņem noteikumi par to, kā pārskata tos Pirmās instances tiesas lēmumus, kas attiecas uz tiesas palātu lēmumiem, un prejudiciālu jautājumu sakarā jānosakaIn accordance with Declaration No ‧ annexed to the Final Act of the Treaty of Nice, it is necessary to adopt the provisions concerning review of judgments delivered by the Court of First Instance ruling on decisions of the judicial panels and on questions referred for a preliminary ruling, specifying
Rāda lapa 1. Atrasti 587 teikumi atbilst frāze nica.Atrasts 0,36 ms.Tulkošanas atmiņas tiek radīts cilvēku, bet gan jāsaskaņo ar datoru, kas varētu izraisīt kļūdas. Tie nāk no daudziem avotiem un nav pārbaudīti. Jābrīdina.